Goście

RICHARD DEMARCO

prof. Richard Demarco – nauczyciel, artysta, filozof. Organizator kilku tysięcy wystaw i premier teatralnych podczas Międzynarodowego Festiwalu Edynburskiego. Twórca Demarco Archives, unikalnego zbioru zdjęć i dzieł artystycznych dokumentującego historię spotkań awangardy z Zachodniej i Wschodniej Europy od lat 60-tych do upadku komunizmu. W roku 2013 odznaczony przez Parlament Europejski medalem Obywatela Europy.

TIMOTHY SNYDER

Timothy Snyder jest amerykańskim historykiem, specjalistą od spraw Europy Środkowo-Wschodniej, profesorem Yale University. Specjalista od problematyki nacjonalizmu i historii wielonarodowego pogranicza. Autor m.in. „Rekonstrukcji narodów. Polska, Ukraina, Litwa, Białoruś 1569-1999 (Sejny 2006) oraz „Skrwawione Ziemie” (Warszawa 2011).

IKJONG JOO

dr Ikjong Joo, koreański historyk i ekonomista, kurator w Narodowym Muzeum Najnowszej Historii Korei. Zajmuje się historią gospodarczą swego kraju.

ANDRZEJ PACZKOWSKI

Andrzej Paczkowski jest profesorem, specjalistą z zakresu najnowszej historii Polski, alpinistą, do 2009 r. Przewodniczącym Kolegium IPN.W okresie PRL była działaczem opozycji antykomunistycznej, od 1980 członkiem NSZZ „Solidarność”; publikował w wydawnictwach podziemnych i redagował serię „Archiwum solidarności”. Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Autor licznych opracowań naukowych, m.in. Od sfałszowanego zwycięstwa do prawdziwej klęski. Szkice do portretu PRL oraz Wojny polsko-jaruzelskiej. Stan wojenny w Polsce 13 XII 1981-22 VII 1983.

ZBIGNIEW MAKAREWICZ

Zbigniew Makarewicz jest artystą-rzeźbiarzem, krytykiem sztuki, wykładowcą Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, specjalistą w zakresie historii sztuki nowoczesnej, twórcą instalacji artystycznych i animatorem życia kulturalnego. W latach 80. był aktywnym działaczem dolnośląskiej „Solidarności”, a w latach 1996-2002 przewodniczącym ROP we Wrocławiu.

MIKOŁAJ IVANOV

Mikołaj Ivanov jest profesorem historii na Uniwersytecie Opolskim, specjalistą w zakresie najnowszej historii Europy Środkowej. Rosyjski dysydent, w czasach komunistycznych współpracującym z „Solidarnością Walczącą”, redaktorem „Biuletynu Dolnośląskiego” i współpracownikiem Instytutu Literackiego w Paryżu, a w latach 1992-2004 współpracownikiem Radia Wolna Europa.

ANDRZEJ BRZEZIECKI

Andrzej Brzeziecki jest dziennikarzem i publicystą. Redaktor naczelny dwumiesięcznika „Nowa Europa Wschodnia”.

BASIL KERSKI

Basil Kerski jest dziennikarzem i politologiem. Od 2011 r. dyrektor Europejskiego Centrum Solidarnośći w Gdańsku. Redaktor naczelny dwujęzycznego „Magazynu Polsko – Niemieckiego DIALOG”.

JACEK STAWISKI

Jacek Stawiski jest historykiem, specjalistą od stosunków polsko – żydowskich, szefem programu „Polska i świat” w TVN24 oraz współprowadzącym program „Horyzont”.

ROBERT KOSTRO

dyrektor Muzeum Historii Polski w Warszawie. Absolwent historii UW. Działał w opozycyjnym Ruchu Młodej Polski. Redaktor pism konserwatywnych, publicysta. Pełnił m.in. funkcje dyrektora gabinetu politycznego ministra kultury, wicedyrektora Instytutu Adama Mickiewicza, doradcy Grupy Unii na rzecz Europy Narodów w Parlamencie Europejskim.

ŁUKASZ KAMIŃSKI

Łukasz Kamiński jest historykiem oraz prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. Zajmuje się problematyką opozycji i oporu społecznego wobec reżimu komunistycznego w latach 1944-89. Pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego.

WOJCIECH SIKORA

Wojciech Sikora studiował filozofię na UJ. Działacz opozycji demokratycznej w Polsce w latach 70-tych (Studencki Komitet Solidarności, KSS„KOR”, NZS). W latach 1982-1989 działacz organizacji emigracyjnych w Paryżu m. in. współpracownik „Kultury” Jerzego Giedroycia, Biura Solidarności, „Kontaktu”, RFI i RWE. Reprezentant krakowskiego podziemnego pisma „Arka”. W latach 1983-1989 przedstawiciel (w Europie) australijskiej Fundacji Polcul (Polska Fundacja Kultury), 1987-2002 sekretarz Funduszu Pomocy Niezależnej Nauce i Literaturze Polskiej, współwłaściciel Wydawnictwa Aktis Sarl (1989-1995). Od 2000 r. pracuje w „Kulturze”, po śmierci Henryka Giedroycia – w 2010 r. – kieruje Stowarzyszeniem „Instytut Literacki Kultura”.

MAREK KORNAT

Marek Kornat (ur. w r. 1971 w Krakowie), profesor Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (jako szef Zakładu Historii Dyplomacji i Studiów nad Systemami Totalitarnymi) a ponadto profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zajmuje się problematyką historii stosunków międzynarodowych; sowietologią jako dyscypliną naukową, sprawami reżimów totalitarnych w Europie XX wieku, polityką Stolicy Apostolskiej w okresie 1914—1945 oraz polską myślą polityczną i historyczną XIX i XX wieku. Ostatnio wydał monografię po niemiecku: Polen zwischen Hitler und Stalin. Studien zur polnischen Außenpolitik in der Zwischenkriegszeit, Berlin – Brandenburg 2012.

MARIA WANKE-JERIE

Maria Wanke-Jerie – absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, z wykształcenia matematyk teoretyk, specjalista public relations, od 25 lat pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Po studiach pracowała w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego na stanowisku naukowo-dydaktycznym; jej zainteresowania naukowe dotyczyły algebry ogólnej. W latach 1989–1990 była członkiem prezydium Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” AR i pełniła funkcję rzecznika informacji oraz redaktora pisma „Komunikaty”. 

MAŁGORZATA WANKE-JAKUBOWSKA

Małgorzata Wanke-Jakubowska – absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, z wykształcenia matematyk teoretyk, specjalista public relations, od 25 lat pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i od 18 lat rzecznik prasowy tej uczelni. Po studiach pracowała w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego na stanowisku naukowo-dydaktycznym; jej zainteresowania naukowe dotyczyły algebry ogólnej. W latach 1989–1990 była członkiem Komisji Wyborczej Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk i redagowała pismo NSZZ „Solidarność” AR „Komunikaty”. 

KORNEL MORAWIECKI

Kornel Morawiecki był działaczem opozycji antykomunistycznej w PRL, redaktorem podziemnych publikacji, współorganizatorem „Solidarności” na Dolnym Śląsku, w 1982 r. współzałożycielem i przewodniczącym „Solidarności Walczącej”. Działacz m.in. Ruchu Odrodzenia Polski, odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Solidarności Walczącej. Doktor fizyki, do 2009 r. pracownik Politechniki Wrocławskiej.

ANTONI WÓJTOWICZ

Antoni Wójtowicz był działaczem opozycji antykomunistycznej w PRL, założycielem NZS w Instytucie Nauk Politycznych UWr. i współorganizatorem strajków studenckich we Wrocławiu w 1981 r. Od 1984 szefem, podziemnego wydawnictwa Spółdzielnia Wydawnicza Profil. W 2009 r. otrzymał Dolnośląską Nagrodę Kulturalną Silesia.

RAFAŁ BUBNICKI

Rafał Bubnicki jest dziennikarzem. Od 1981 r. był działaczem dolnośląskiej „Solidarności” i publikował w prasie podziemnej. Wykładowca na Wydziale Dziennikarstwa UWr oraz w Dolnośląskiej Szkole Wyższej Edukacji.

KRZYSZTOF GRZELCZYK

Krzysztof Grzelczyk był działaczem opozycji antykomunistycznej w PRL, m.in. współzałożycielem i rzecznikiem Komitetu Samoobrony Społecznej Ziemi Dolnośląskiej oraz uczestnikiem strajku w Zajezdni Autobusowej we Wrocławiu. Od 2002 r. zaangażowany na rzecz ruchów demokratycznych na Ukrainie i Białorusi. Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

WALTER HÜTTER

prof. Walter Hütter, przewodniczący Fundacji „Dom Historii Republiki Federalnej Niemiec”, historyk. Od 1986 r. związany z Domem Historii, od 1991 r. jego wicedyrektor, od 2001 dyrektor ds. PR. Współpracownik wielu ważnych instytucji kulturalnych, m.in. Domu Europejskiej Historii w Brukseli. Autor publikacji z dziedziny muzeologii.

ALEKSANDER SMOLAR

Aleksander Smolar, prezes Fundacji Stefana Batorego, politolog, publicysta. Uczestnik Marca 1968, potem, na emigracji, założyciel kwartalnika „Aneks” i rzecznik KOR. Wiceprzewodniczący rady naukowej wiedeńskiego Instytutu Nauk o Człowieku. Były doradca premierów: Tadeusza Mazowieckiego i Hanny Suchockiej.

MAŁGORZATA PTASIŃSKA

Małgorzata Ptasińska – dr, historyk i bibliolog, pracownik Wydziału Badań Naukowych, Dokumentacji i Zbiorów Bibliotecznych BEP IPN w Warszawie, adiunkt w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się badaniami dotyczącymi dziejów uchodźstwa polskiego po 1939 roku, szczególnie Instytutu Literackiego w Maisons-Laffitte, polityką władz komunistycznych wobec emigracji, polskim dziedzictwem kulturowym w kraju i poza jego granicami po II wojnie światowej.

MAREK ZIELIŃSKI

Marek Zieliński to absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Kolegium Gospodarki Światowej SGH, a także słuchacz Wydziału historii Uniwersytetu w Bonn; dziennikarz i publicysta, autor i współautor kilku książek m.in. „Ucieczka przed Polską. Szkice nie tylko o literaturze”, Arcana, Kraków 2006; „Kilka niewzruszonych przekonań”. Biblioteka Więzi. Warszawa 1983; „O „Kulturze” Wspomnienia i opinie” Londyn 1987, także autor wyboru negatywnych tekstów o Kulturze (wybranych na zlecenie i w uzgodnieniu z J. Giedroyciem): „Anty-Kultura”. Wybór tekstów o paryskiej Kulturze. Pomost. Warszawa, 1992. Pracował m.in. w dwutygodniku „Nowe Książki”, tygodniku „Kultura” i miesięczniku „ Więź”. W latach 1986 – 1991 korespondent i współpracownik Instytutu Literackiego i miesięcznika „Kultura”.

Od 1992 pracownik MSZ, m.in. konsul RP w Bonn (RFN), Bernie (Szwajcaria), dyrektor Instytutu Polskiego w Moskwie, kierownik Wydziału Promocji Ambasady RP w Moskwie. Od listopada 2011 r. konsul generalny RP w Irkucku.

ADAM POMORSKI

dr Adam Pomorski – tłumacz literatury pięknej z rosyjskiego, niemieckiego, angielskiego, białoruskiego i ukraińskiego, eseista, krytyk literacki. Od 2010 r. prezes Polskiego PEN Clubu. Jeden z założycieli i wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Forum Współpracy i Dialogu Polska-Litwa.

WIKTOR ROSS

dr Wiktor Ross – politolog, rosjoznawca, dyplomata, ambasador RP w Mołdawii (1994–2000) i Armenii (2003–2004). Specjalizuje się w historii doktryn politycznych, historii i teorii dyplomacji, stosunkach międzynarodowych, znawca polskiej polityki wschodniej. Pracownik Katedry Studiów Politycznych SGH oraz Studium Europy Wschodniej UW.